معرفی

اندیکاتور  KT-Pin Bar نشانگری برای یافتن الگوی شمعی پین بار در نمودارهای قیمتی می باشد . هنگامی که این الگو با سطوح عرضه و تقاضا ترکیب می شود نشانه بسیار قوی برای برگشت قیمت است.

کاربرد

  • تشخیص پیوت
  • ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت
  • ترکیب با سطوح عرضه و تقاضا

امکانات

  • امکان تغییر اندازه و نسبت سایز بدنه و میله پین بار
  • اعلام هشدارها