معرفی

اندیکاتور KT-Volume-Profile حجم واقعی معاملات در بازه های مشخص زمانی را به صورت نمودار هیستوگرام عمودی ارائه می کند . هرچه طول هیستوگرام بیشتر باشد ، حجم معامله در آن سطح قیمت بیشتر بوده است .

کاربرد

  • تشخیص سطوح عرضه و تقاضا
  • تعیین محدوده حد سود و حد ضرر

امکانات

  • تعداد مشخص شده از میله و شمع های قبلی را به انتخاب شما اسکن می کند و حجم معاملات را در هر سطح قیمت محاسبه می کند.